อำเภอโพทะเล

นายธเนศ โกวิทย์
โรงเรียนวัดโพทะเล
09 8809 2836
นายธเนศ โกวิทย์
รักษาการโรงเรียนบ้านคลองตางาว
09 8809 2836

นางสุพัตรา ชัยรัตนศักดา
โรงเรียนอนุบาลโพทะเล “รัฐบำรุง”
08 0511 8028

นายเดชา บัวดี
โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ
08 9533 6545
นายเดชา บัวดี
รักษาการโรงเรียนบ้านปากน้ำ
08 9533 6545
นายณัฐดนัย ศรีทะบาล
โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์
09 6441 9451
นางสาวปริญญาพร สีบุ
โรงเรียนบ้านหนองบัว
08 9509 7218
นายกรไกร ภูมิไสว
รักษาการโรงเรียนบ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง
09 4830 3257
นายคำรณ อ่อนสำลี
โรงเรียนวัดบ้านตาล “ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร”
06 2006 4177
นายคำรณ อ่อนสำลี
รักษาการโรงเรียนบ้านวังตายศ “ราษฎร์สามัคคี”
06 2006 4177
นางทิศานาถ ขุนนาถ
โรงเรียนวัดพร้าว
08 6213 3399
นางสาวปราณีต เทียมศร
โรงเรียนวัดขวาง
08 7526 8539

นายสายัญ หล้าสวัสดิ์
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย
“พิพัฒน์โสภณวิทยา”
08 9638 2853
นายสุรศักดิ์ โตเอี่ยม
โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์”
09 2194 9156

นายสมบัติ ผลาผล
โรงเรียนบ้านวังแดง
08 5651 2992
นายสมบัติ ผลาผล
รักษาการโรงเรียนบ้านเนินแค
08 5651 2992
นางวรยา สายสุจริต
โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ”
08 3618 7214
นายกรไกร ภูมิไสว
วัดคงคาราม
09 4830 3257
ว่าที่ ร.ต.สมาน ขาวหนู
โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน (เงินอนุสรณ์)
09 8750 5709
นายอรัญ คันธมาศน์
โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง
08 0686 9091
นายจักรกฤษณ์ รอดเจริญ
โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่
08 9702 3207
นายชัยณรงค์ บุญหนู
โรงเรียนวัดบ้านหนองดง
08 2354 8463
นายธนัญกรณ์ ก้อนแก้ว
โรงเรียนบ้านบางพล้อ-ยางหลวง
09 7182 4479
นายฐกร ยศมาภัทรชัย
โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย
09 5259 5696
นางสร้อยลัดดา แก้วสว่าง
โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ
08 7843 2447

นางสร้อยลัดดา แก้วสว่าง
รักษาการโรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น
08 7843 2447
นางสาวทิพวรรณ ตันยี่
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
09 3136 6207
นายชัยพร ชุ่มมั่น
โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด
09 3453 6562
นางสาวปริญญาพร สีบุ
รักษาการโรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์”
08 9509 7218
นายธเนศ โกวิทย์
รักษาการโรงเรียนบ้านหนองตะแบก
09 8809 2836
นายบุญชอบ นาคแนม
โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว
09 8261 3279
นายบุญชอบ นาคแนม
รักษาการโรงเรียนวัดบ้านพังน้อย
09 8261 3279