ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2