การสร้างความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนทางไกลใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายชูเกียรติ์ จำนงค์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม พร้อมด้วยคณะครูร่วมกันประชุมวางแผนและลงพื้นที่สร้างความเข้าใจกับนักเรียนและผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และจะได้ติดตามผลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป ภาพข่าวโดย : นางสาวอิงฟ้า ทองทรง