กิจกรรมท้าพิสูจน์การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ

วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 โรงเรียนวัดวังเรือน เข้าร่วมโครงการยกระดับการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น กลุ่มทักษะภาษา และคณิตศาสตร์ ของ สพป.พิจิตร เขต 2 ในกิจกรรมท้าพิสูจน์การอ่าน การเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และคิดคำนวณ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 โดย ท่าน ศน.กฤษณ์ จันทมาส และท่าน ศน.ยุคลธร สังข์สอน เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ (ภาพ:ข่าว/เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน)