หน้าแรก-เขต

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน


 • 2 ธันวาคม 2565 ประชุมคณะศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 2 ธันวาคม 2565 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2  ระดับอำเภอดงเจริญ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 พฤศจิกายน 2565 ประชุมบริหารจัดการความรู้ (KM) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เรื่องการบริหารการจัดการความเสี่ยงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 พฤศจิกายน 2565 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 42/2565 และ ประชุมทีมบริหาร สพป.พิจิตร เขต 2  ครั้งที่ 21/2565 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 11/2565 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ประชุมการขยายผลในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ว PA  โดยมีประธานศูนย์ประสานงานสถานศึกษาทุกแห่ง ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 29 พฤศจิกายน 2565 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ฟ้า ชมพู เกมส์” ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 29 พฤศจิกายน 2565 ขอเชิญชมงานละรับฟังการถ่ายทอดเรื่องราวงานพัฒนาของมูลนิธิชัยพัฒนา ในงาน “ชัยพัฒนาแฟร์” ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 พฤศจิกายน 2565 การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ระบบการทดสอบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการนำผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปี 2566 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 21 พฤศจิกายน 2565 ดัชนีความก้าวหน้าของคน ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 17 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์ OR CODE (Traffy Fondue) การแจ้งเบาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ท. ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 17 พฤศจิกายน 2565 การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 23 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 23 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 18 พฤศจิกายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 16 พฤศจิกายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 11 ตุลาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 23 กันยายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 8 กรกฎาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 7 กรกฎาคม 2565 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 4 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 3055 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กจ3015 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 23 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 23 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 พฤศจิกายน 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 11 ตุลาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 23 กันยายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 สิงหาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 กรกฎาคม 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
 • รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1
 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒
 • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2565 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อโอนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค. (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 • การรายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565
 • การเสริมสร้างการรับรู้การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและการกระทำที่เป็นความผิดอื่น
 • มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ประมวลจริยธรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องร้องเรียนทั่วไป และการดำเนินคดีของรัฐ ในรอบ 6 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ 2565
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ประกาศแนวทางร้องเรียนและการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 • พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

  รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 42/2565
  ประจำวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565

  Video Conference สพฐ.

  การมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

  พิจิตร 2 Channel

  ผลงานที่ประสบความสำเร็จและท้าทาย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต2

  คลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  Boot Camp Online ผ่าน Zoom
  ภาษาอังกฤษ
  นางภาวิณี  คุ้มทอง 
  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”

  Battle Royal
  วิทยาศาสตร์
  นางสาวพิสุทธิลักษณ์  พงโอสถ
  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
  Application for kids
  คณิตศาสตร์
  นางสาววาสนา  โกฏิแสง
  โรงเรียนวัดป่าเรไร
  ภาษาพาที On-line
  ภาษาไทย
  นางสาวสุภิชญา ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176