หน้าแรก-เขต

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง)

15 สิงหาคม 2565

โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง)

15 สิงหาคม 2565


 • 15 สิงหาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 กรกฎาคม 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 26 กรกฎาคม 2565 การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 กรกฎาคม 2565 การคัดกรองคุณสมบัติของสถานศึกษา IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 กรกฎาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้สื่อ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (DLTV , DLIT) ครั้งที่ 1/2565 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 กรกฎาคม 2565 ปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 22 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 22 กรกฎาคม 2565 ร่วมแสดงความยินดีและให้การต้อนรับ นางสาวชรัชวรินทร์ มโนฤทธิฌานนท์ ย้ายมาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 สิงหาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 กรกฎาคม 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 กรกฎาคม 2565 การคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ข่าวโดย admin phichit2
 • 22 กรกฎาคม 2565 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ พ.ศ.2540 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 22 กรกฎาคม 2565 โครงการอบรมหลักสูตรการทำผลงานทางวิชาการสำหรับการเลื่อนวิทยฐานะเป็น”ครูเชี่ยวชาญ”(คศ.4)ในการประเมินวิทยฐานะแบบ PA ข่าวโดย admin phichit2
 • 21 กรกฎาคม 2565 ประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 19 กรกฎาคม 2565 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “รู้และเข้าใจความถนัดในวัยเด็ก ได้ด้วยแบบประเมิน(สำหรับครูและนักวิชาชีพ)” ข่าวโดย admin phichit2
 • 19 กรกฎาคม 2565 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การออกแบบการจัดกิจกรรมดนตรีในเด็กปฐมวัย(สำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานทางดนตรี)” ข่าวโดย admin phichit2
 • 27 กรกฎาคม 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 มิถุนายน 2565 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 29 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 21 มิถุนายน 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 21 มิถุนายน 2565 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 20 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 มิถุนายน 2565 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และกลุ่มบริหารงานบุคคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 8 กรกฎาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 7 กรกฎาคม 2565 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 4 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 3055 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กจ3015 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 สิงหาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 กรกฎาคม 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 29 มิถุนายน 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 มิถุนายน 2565 เรื่อง การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ. 2565 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 19 พฤษภาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และตำแหน่งคาดว่าจะว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 เมษายน 2565 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 เมษายน 2565 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 2 มีนาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี พ.ศ.2564 (รอบที่ 2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564
 • รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน)
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 1
 • แผนปฏิบัติการประจำปี 2565
 • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง นโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 • การรายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565
 • การเสริมสร้างการรับรู้การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและการกระทำที่เป็นความผิดอื่น
 • มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ประมวลจริยธรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องร้องเรียนทั่วไป และการดำเนินคดีของรัฐ ในรอบ 6 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ 2565
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ประกาศแนวทางร้องเรียนและการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 • พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

  รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 24/2565
  ประจำวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565

  Video Conference สพฐ.

  การประชุม​ผู้อำนวยการสำนักงาน​เขต​พื้นที่​การศึกษา​ ​ทั่วประเทศ​ ครั้ง​ที่​ 6/2565

  พิจิตร 2 Channel

  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 3/2565

  คลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  Boot Camp Online ผ่าน Zoom
  ภาษาอังกฤษ
  นางภาวิณี  คุ้มทอง 
  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”

  Battle Royal
  วิทยาศาสตร์
  นางสาวพิสุทธิลักษณ์  พงโอสถ
  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
  Application for kids
  คณิตศาสตร์
  นางสาววาสนา  โกฏิแสง
  โรงเรียนวัดป่าเรไร
  ภาษาพาที On-line
  ภาษาไทย
  นางสาวสุภิชญา ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176