หน้าแรก-เขต

บริการสำนักงานออนไลน์

ฐานข้อมูล | BIG DATA

120

โรงเรียนในสังกัด

16,027

นักเรียนในสังกัด

1,106

ครูในสังกัด

74

บุคลากร สพป.พจ.2

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

24 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

24 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

24 มีนาคม 2566

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน

กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

24 มีนาคม 2566


 • 24 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 มีนาคม 2566 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 มอบหมายให้ดร.กีรติ จันทรมณี รอง ผอ สพท.เชี่ยวชาญ สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมแสดงศักยภาพชาววังหว้า ปีการศึกษา 2565   ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 มีนาคม 2566 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โครงการพัฒนานวัตกรรมบอร์ดเกม (BOARD GAME) เพื่อการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบออนไลน์ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 มีนาคม 2566 เยี่ยมชม
  การแข่งขันกีฬาฟุตซอล วอลเลย์บอล และให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักกีฬา ในการแข่งขันกีฬานักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ประจำปี 2566  
  ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 มีนาคม 2566 ดร.กีรติ จันทรมณี รอง ผอ.สพท.เชี่ยวชาญ สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยนายกฤษณ์  จันทมาส  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา 5 ด้าน ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 มีนาคม 2566 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.พิจิตร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 มีนาคม 2566 นายธีรพงษ์ ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ การจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรไม่ถูกดำเนินคดี พร้อมกรณีศึกษา “ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 23 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยเอกไพบูลย์ ยกให้ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open House บัณทิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 31 มกราคม 2566 ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ข่าวโดย admin phichit2
 • 16 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 “ความงอกงามทางการศึกษาที่ยั่งยืนและเสมอภาคสำหรับทุกคน” ข่าวโดย admin phichit2
 • 16 มกราคม 2566 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ข่าวโดย admin phichit2
 • 16 มกราคม 2566 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2566 ข่าวโดย admin phichit2
 • 13 มกราคม 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 ธันวาคม 2565 ขอเชิญชวนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 10 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 ธันวาคม 2565 การสำรวจเหตุการณ์การกระทำความดีของพลเมืองดี ประจำปี 2565 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 มีนาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 13 มกราคม 2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่ม DLICT สพป.พิจิตร เขต 2
 • 13 มกราคม 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 19 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 6 ธันวาคม 2565 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 23 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 8 กรกฎาคม 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 7 กรกฎาคม 2565 ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 4 กรกฎาคม 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน นข 3055 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 มิถุนายน 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงยานพาหนะ ทะเบียน กจ3015 พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 มีนาคม 2566 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 13 มกราคม 2566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 ธันวาคม 2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 19 ธันวาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 6 ธันวาคม 2565 รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 23 พฤศจิกายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 23 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566
 • ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 • คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
 • การรายงานผลการดำเนินงาน การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
 • รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2565
 • การเสริมสร้างการรับรู้การกระทำที่เป็นความผิดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการและการกระทำที่เป็นความผิดอื่น
 • มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
 • ประมวลจริยธรรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2565
 • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เรื่องร้องเรียนทั่วไป และการดำเนินคดีของรัฐ ในรอบ 6 เดือนแรกประจำปีงบประมาณ 2565
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ประกาศแนวทางร้องเรียนและการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
 • พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

  รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2566
  ประจำวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566

  Video Conference สพฐ.

  ประชุมชี้แจงการรายงานข้อมูลตามแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ปพ.3 ผ่าน ระบบ ปพ.3 ออนไลน์

  พิจิตร 2 Channel

  การอบรมให้ความรู้ และสร้างความตระหนักในหลักเกณฑ์ ว PA
  ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม ZOOM

  คลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  Boot Camp Online ผ่าน Zoom
  ภาษาอังกฤษ
  นางภาวิณี  คุ้มทอง 
  โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”

  Battle Royal
  วิทยาศาสตร์
  นางสาวพิสุทธิลักษณ์  พงโอสถ
  โรงเรียนวัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์)
  Application for kids
  คณิตศาสตร์
  นางสาววาสนา  โกฏิแสง
  โรงเรียนวัดป่าเรไร
  ภาษาพาที On-line
  ภาษาไทย
  นางสาวสุภิชญา ชัยเฉลิมวุฒิพงศ์
  โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176