ITA2020

 • ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี