กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
 • พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
 • พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
 • พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
 • พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2560
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
 • ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550
 • แนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2553
 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 • กฎกระทรวงกำหนดจำนวน หลักเกณฑ์วิธีการได้มาของ กตปน. พ.ศ.2548
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
 • พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
 • แนวทางการดำเนินงานการสนับสนุนค่าใช้้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563
 • กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563
 • คำสั่งมอบอำนาจการอนุมัติให้เบิกค่าเช่าบ้าน และอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน
 • เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 • พระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับสวัสดิการเงินการรักษาพยาบาล พ.ศ.2523
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ.2561
 • พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ.2547
 • พระราชกฤษฏีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9)พ.ศ.2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ.2560
 • ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล พ.ศ.2545
 • ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2561
 • ระเบียบพัสดุ พ.ศ.2560