อำเภอดงเจริญ

นายพีรศักดิ์ โตคำวรพจน์
โรงเรียนสำนักขุนเณร
(หลวงพ่อเขียนอุทิศ)
08 5602 6988
นางสะอาด หาแก้ว
รักษาการโรงเรียนวัดคลองตัน
(หลวงพ่อสุรินทร์อุปถัมภ์)
08 3087 9114
นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่
โรงเรียนวัดวังเรือน
08 9269 0786
นางสาวนงค์นภา อินทร์ใหญ่
รักษาการโรงเรียนบ้านวังกะทะ
08 9269 0786
นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ
โรงเรียนวังก้านเหลือง
08 5531 1772
นายกช อึ้งพรภิมนกุล
โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ
08 2144 4459

นายสำเริง คำแผลง
โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว)
08 17851 911
นายเจตนิพัทธ์ คุ้มคำ
รักษาการโรงเรียนวัดหนองสนวน
08 5531 1772
นายสมบูรณ์ อินทนิล
รักษาการโรงเรียนห้วยพุกวิทยา
08 6932 1314
นายสมบูรณ์ อินทนิล
รักษาการโรงเรียนวัดใหม่วังหว้า
08 6932 1314

นางบัวสาย คำแผลง
โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์”
08 5733 4599
นายฉัตรชัย จันทร์วิเชียร
โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ)
09 1385 6659
นายฉัตรชัย จันทร์วิเชียร
รักษาการโรงเรียนวัดหนองสองห้อง
09 1385 6659