อำเภอตะพานหิน

นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง)
08 8272 7822

นายพิพัฒน์ ตลับเพชร
รักษาการโรงเรียนวัดทับปรู
09 3494 6356

นายอดิศร สวยสม
วัดบึงน้ำกลัด
08 7312 7241
นายณรงค์ ขุนไชย
โรงเรียนบ้านบึงประดู่
08 7846 3896

นายพิพัฒน์ ตลับเพชร
โรงเรียนวัดทับหมัน
09 3494 6356

นายพรสันต์ ชั้นเจริญ
โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร
09 9293 5394
นายทยุทธ์ สาลีจันทร์
รักษาการโรงเรียนบ้านหนองหวาย
08 8272 7822
นางสาวพิชญ์ธิกานต์ โพร้งจั่น
โรงเรียนวัดวังหว้า
09 3315 2990
นายฐาประพนต์ อานนท์โภคิน
โรงเรียนวัดท่าปอ
06 1652 5636
นายนวพล ชัยชนะ
โรงเรียนวัดวังไคร้
08 4624 0708
นายสมคิด ศรีบุบผา
โรงเรียนวัดคลองคูณ
08 9960 9695
นางสาวโชติกา อมรธรรมวุฒิ
โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย
08 1945 6079
นางสาวโชติกา อมรธรรมวุฒิ
รักษาการโรงเรียนวัดคลองทองหลาง
08 1945 6079
นางสุชาดา สนธิรอด
วัดธงไทยยาราม (ปลั่งอุปถัมภ์)
09 5639 6299
นายชัยพงษ์ ดียิ้ม
รักษาการโรงเรียนวัดคลองข่อย
08 6209 0159
นายปรีดา จันทร์ทอง
โรงเรียนวัดป่าแดง
08 6119 4129
นางอรัญญา นรมัตถ์
โรงเรียนวัดต้นชุมแสง
08 3167 2709
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์
08 9857 1245
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
รักษาการโรงเรียนวัดใหม่สำราญ
08 9857 1245
นายรณภพ กล่อมเกลี้ยง
รักษาการโรงเรียนวัดหนองคล่อ
08 9857 1245

นายวิรัตน์ เกตุเรือง
โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร
08 1674 1514
นายณรงฤทธิ์ จุลพันธ์
โรงเรียนวัดสัตตวนาราม
08 1281 5999
นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
โรงเรียนวัดเขารวก
08 4911 6651
นางสาวสุนันทา ส้มอ่ำ
โรงเรียนบ้านเนินทราย
08 4911 6651

นายประเจน จันทร์ทอง
โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง
08 4382 6329