นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  เป็นประธานการประชุมจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาในการบริหารจัดการเกี่ยวกับอัตรากำลังของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปอย่างมีระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยมีนายประจักษ์ ทองแจ่ม  นายธัญสิริวุฒิ  แคนศิลา นายเวียงชัย พิมพ์ศรี  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ”  โรงเรียนบ้านเขาพระ  โรงเรียนบ้านวังแดง  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามฯ  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องผกากรอง สพป.พิจิตร เขต 2