โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันที่ 13-14 กันยายน พ.ศ.2564 นางสาวสุพัฒน์ตรา  ปัญญายงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน