วันที่ 6 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการรายงานตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ผ่านระบบ Voov meeting

วันที่ 6 กันยายน 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมโครงการรายงานตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมิน เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ผ่านระบบ Voov meeting โดยมี รร.คุณภาพประจำตำบล 3 ร.ร. เป็นผู้รายงาน ได้แก่

      1. ร.ร. ชุมชนโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา”

      2. ร.ร. สี่แยกเขาดิน

      3. ร.ร. ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร

ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สพป.พิจิตร เขต 2