การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วยระบบออนไลน์

วันที่ 31 สิงหาคม  2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ด้วยระบบออนไลน์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของครูช่วย จากการที่ได้อบรมพัฒนาไปแล้ว และเพื่อให้ครูผู้ช่วยมีความรู้ ความสามารถขับเคลื่อนกระบวนการ PLC นำมาใช้ในการพัฒนางานสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้สูงขึ้น ณ ห้องเบญจมาศ สพป.พิจิตร เขต 2