ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมออนไลน์ของสถาบันไอเวิลด์ จำนวน 3 หลักสูตร

หลักสูตรคุรุพัฒนากรณีพิเศษช่วงเปลี่ยนผ่าน ว21 และ ว9 (PA)

หลักสูตรผู้นำทางวิชาการและการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลสู่การทำข้อตกลงเน้นผลลัพท์ผู้เรียนแลพประเด็นท้าทายของครูอย่างยั่งยืน

อบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะความเป็นเลิศด้านดิจิทัล สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฟรี)