ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting จำนวน 4 คน ได้แก่ นายศิริเดช ศรีสร้อย  นายพัฒนรินทร์ จันทะรัตน์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา และนายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  โดยมี นายสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เป็นกรรมการ และนายศักดิ์ชัย  เพชรแกมทอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร เป็นกรรมการและเลขานุการ มีคณะทำงานประกอบด้วย นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ดร.ยุคลธร สังข์สอน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ น.ส.นริศรา แสงจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นายสุทธิรักษ์ ศรีสวัสดิ์ ผอ.กลุ่ม ICT นายรัชตะ อินกองงาม เจ้าหน้าที่ ICT ณ ห้องผกากรอง สพป.พิจิตร เขต 2