สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม, ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อนำนโยบายการจัดการศึกษาเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมผกากรอง สพป.พิจิตร เขต 2