ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน และชี้แจง การจัดทำข้อมูล Open Data (OIT)

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน และชี้แจง การจัดทำข้อมูล Open Data (OIT) เพื่อเตรียมการรับการประเมิน ITA Online ณ ห้องประชุมผกากรอง สพป.พิจิตร เขต 2