ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) รูปแบบออนไลน์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) รูปแบบออนไลน์ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายอนันต์ นามทองต้น ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นายเสถียร ตรีศรี ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายจิระชัย ทีคำ ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายศุภพงษา จันทรังษ์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1 และ นายศักดิ์ชัย เพชรแกมทอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร โดยมี นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายทวี หาแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมในการประเมินฯ ครั้งนี้ด้วย  ณ ห้องผกากรอง สพป.พิจิตร เขต 2