นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือและ โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ได้เข้านิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบ 6 A to S model การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการนิเทศภายในโรงเรียน พร้อมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ณ โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบึงนาราง 01 อ.บึงนาราง

โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ

โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้