การประชุม การขอเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้  ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุม
การขอเงินกู้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1/2564  โดยมี นายธัญสิริวุฒิ  แคนศิลา  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส. และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมผกากรอง สพป.พิจิตร เขต 2