นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่นิเทศ ติดดาม โรงเรียนบ้านหนองแขม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วยนางสาวนุตประวีณ์  ทัศนสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 ได้เข้านิเทศ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน(Coding) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูปแบบ 6 A to S model การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และการนิเทศภายในโรงเรียน พร้อมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ณ โรงเรียนบ้านหนองแขม ศูนย์ประสานงานสถานศึกษาบึงนาราง 01 อ.บึงนาราง