ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 3

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 3 จำนวน 5 ราย  โดยมีนายประจักษ์ ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นกรรมการ นายจันทบูรณ์ เขตการ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ นางนันท์ชนก จิตมะกล่ำ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ นายอุทัย ชังชั่ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 เป็นผู้ช่วยเลขานุการ และนายทวี หาแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นางนงลักษณ์ ผลดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นคณะ Coaching Team เพื่อตรวจสอบเอกสารตามองค์ประกอบการให้คำปรึกษา แนะนำ ณ ห้องประชุมผกากรอง สพป.พิจิตร เขต 2 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร