การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 11 มกราคม 2564  ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร
เขต 2 ปีการศึกษา 2564 โดยมีนายประจักษ์  ทองแจ่ม รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  นายพิพัฒน์ ตลับเพชร ผอ.รร.วัดทับหมัน  นางสาวสมปอง  ม่วงกร  ผอ.รร.ชุมชนวัดโพธิ์ทองฯ  นางสาวสุนันทา  ส้มอ่ำ ผอ.รร.วัดเขารวก  นายโกวิทย์ สุทธิพงษ์วิจิตร ผอ.รร.เทศบาล 2  นางจริยา ศศิลาวัณย์ รอง ผอ.รร.จันทวิทยา  นายเชษฐ์ เทียมวิไล ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัการศึกษา และนางสำรวย หมื่นยงค์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องราชพฤกษ์  สพป.พิจิตร เขต 2