การประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 6 มกราคม 2564  ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  พร้อมด้วยนายประจักษ์  ทองแจ่ม  นายธัญสิริวุฒิ  แคนศิลา  นายเวียงชัย พิมพ์ศรี  รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2   และผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์  ผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูในสังกัด เข้าร่วมประชุมการประชุมทางไกลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19 ) ระลอกใหม่ เพื่อให้ได้รับทราบและถือปฏิบัติในทางเดียวกัน  ณ ห้องพุทธรักษา  สพป.พิจิตร เขต 2