สพป.พิจิตร เขต 2 จัดพิธีปฏิญญาเขตสุจริต

วันที่ 4 มกราคม  2564  สพป.พิจิตร เขต 2 นำโดย ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมข้าราชการในสังกัด จัดกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมุ่งให้เกิดวัฒนธรรมขององค์กรที่การปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ณ หน้าเสาธง สพป.พิจิตร เขต 2