การอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารี สามัญ และยุวกาชาด ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ – เนตรนารีสามัญ และยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2562 ของศูนย์ประสานงานสถานศึกษาโพทะเล 01 เพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และสามารถนำประสบการณ์จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การอยู่ค่ายพักแรม ประกอบด้วยวิทยากร จำนวน 84 คน ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ จำนวน 279 คน และยุวกาชาด จำนวน 119 คน รวมทั้งสิ้น 482 คน โดยเริ่มกิจกรรมระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านคลองตางาว อ.โพทะเล จ.พิจิตร