ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

วันที่ 17 พฤศจิกายน  2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 โดยมี
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2   ทีมบริหาร สพป.พิจิตร เขต 2  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการโครงการตามภารงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ณ ห้องประชุม 1  สพป.พิจิตร เขต 2