การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

วันที่  9 ตุลาคม 2563  ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลของโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อนเสนอรวม/เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2563  โดยมี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2   ประธานศูนย์ประสานงานสถานศึกษา ทุกแห่งในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.พิจิตร เขต 2