นางปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1

วันที่ 14 กันยายน 2563  เวลา 13.00 น. นางปณดา  โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 จากคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ซึ่งประกอบด้วย นายสบูรณ์ ศรีวิชาสร้อย ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประธานกรรมการ  นางผกาภรณ์  พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1  กรรมการ  นางอรทัย กสิกิจ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ  โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2  นายบานเย็น มูลเที่ยงรอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะครู และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมรับการประเมินฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.พิจิตร เขต 2

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=pr.pct2&set=a.3013344452110562