ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ( Roving Teams :RT) ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๘

วันที่ 11 กันยายน 2563  นายสกุล  หุ่นวัน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นประธานเปิด
การประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ( Roving Teams :RT) ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๘  โดยมีคณะกรรมการและอนุกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็วฯเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 3 สพป.พิจิตร เขต 2