การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)

วันที่ 10 กันยายน 2563  นายสกุล  หุ่นวัน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล เป็นประธานเปิด
การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) โดยมีคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 สพป.พิจิตร เขต 2