ประชุมการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน

วันที่ 9 กันยายน 2563 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล โดยนางสาวชัชนันท์ สุขคุ้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.พิจิตร เขต 2 จัดประชุมการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน เพื่อจัดทำคู่มือให้โรงเรียนใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการประเมินสมรรถนะผู้เรียนตามหลักสูตร ณ ห้องสมุด สพป.พิจิตร เขต 2