เอกสารเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ2563 ประเด็น “สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง”