ประชุมการจัดทำงานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2

วันที่ 3 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการจัดทำงานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus group)  ในครั้งนี้  ณ ห้องประชุม 1  สพป.พิจิตร เขต 2