การอบรมโครงการส่งเสริมการอ่าน

วันที่ 1 สิงหาคม 2563 นายบานเย็น มูลเที่ยง รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีการบูรการกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการใช้ห้องสมุดโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้มีนิสัยรักการอ่านและการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุม 1 สพป.พิจิตร เขต 2