สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการ ระดับอำเภอ ผู้ปกครองท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1