โครงการพัฒนาครูและบุคคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน ( PABM ) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ