ประชาสัมพันธ์ สทศ. จัดส่งจดหมายข่าว NIETS News ฉบับที่ ๘๕ (เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๔)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ และให้บริการทดสอบทางการทดสอบทางการศึกษาแก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งศึกษาวิจัย และเผยแพร่วัตกรรมเกี่ยวกับการทดสอบทางการศึกษา ตลอดจนเผยแพร่เทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา โดยมีวิสัยทัศน์องค์กรมุ่งเป็นสถาบันทางวิชาการและวิชาชีพ และเป็นแหล่งอ้างอิงระดับชาติ และนานาชาติที่เชี่ยวชาญด้านการทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในทุกระดับและทุกประเภทการศึกษาสู่ระดับสากล

https://www.niets.or.th/th/