หน้าแรก-เขต

สถานการณ์ COVID-19

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน


 • 26 พฤศจิกายน 2564 สพป.พิจิตร เขต 2 จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 26 พฤศจิกายน 2564 สพป.พิจิตร เขต 2 รับฟังการประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลโครงการ/การดำเนินการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ eMENSCR ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 พฤศจิกายน 2564 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดทับหมัน ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 พฤศจิกายน 2564 วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 พฤศจิกายน 2564 สพป.พิจิตร เขต 2 รับชม รายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 43/2564 และประชุมคณะกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 พฤศจิกายน 2564 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ และโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 พฤศจิกายน 2564 นายจันทบูรณ์ เขตการ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร โรงเรียนบ้านหนองหวาย และโรงเรียนวัดทับปรู ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 23 พฤศจิกายน 2564 สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ไมตรีระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด ส่วนราชการ ระดับอำเภอ ผู้ปกครองท้องที่ (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 19 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรออนไลน์กิจกรรมดนตรีเพื่อการส่งเสริมเด็กปฐมวัยตามทฤษฎีพื้นฐานร่างกาย ข่าวโดย admin phichit2
 • 17 พฤศจิกายน 2564 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในหัวข้อการประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 2/2565 ข่าวโดย admin phichit2
 • 17 พฤศจิกายน 2564 หัวข้อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 2 ข่าวโดย admin phichit2
 • 17 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “8 เทคนิคห้องเรียนเด็กปฐมวัย เรียนรู้อยู่คู่ COVID 2021” ข่าวโดย admin phichit2
 • 17 พฤศจิกายน 2564 หลักสูตรอบรมเชิงปฎิบัติการในหัวข้อ “Super GP:สุดยอดปู่ตายาย รู้ดูแลและรู้พัฒนาเด็กวัยอย่างรอบด้าน” ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 พฤศจิกายน 2564 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม หลักสูตรอบรมออนไลน์ในหัวข้อ “ทักษะทางด้านดนตรีขั้นพื้นฐาน” ฉบับพ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก ข่าวโดย admin phichit2
 • 25 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศโดยยึดข้อตกลงเป็นฐาน ( PABM ) โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มครูออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ ข่าวโดย admin phichit2
 • 25 ตุลาคม 2564 โครงการพัฒนาครูและบุคคลากรสู่ความเป็นเลิศ โดยยึดข้อตกลงพัฒนางานเป็นฐาน ( PABM ) ด้วยการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มโรงเรียนออนไลน์ครบวงจรเป็นเครื่องมือ ข่าวโดย admin phichit2
 • 22 พฤศจิกายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 5 พฤศจิกายน 2564 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) พ.ศ. 2564 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 4 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 3 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 2 พฤศจิกายน 2564 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 18 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 7 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 13 กรกฎาคม 2564 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 กรกฎาคม 2564 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประจำปีงบประมาณ 2564 ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 กรกฎาคม 2564 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ตามโครงการเทนโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 กรกฎาคม 2564 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คุรุภัฒฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV สำหรับโรงเรียน Stand Alone ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 กรกฎาคม 2564 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ข่าวโดย admin phichit2
 • 22 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยตำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 4 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 3 พฤศจิกายน 2564 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 2 พฤศจิกายน 2564 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 7 ตุลาคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 ตุลาคม 2564 รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๒ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 6 สิงหาคม 2564 ประกาศรับสมัครพนักงาราชการทั่วไป ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 กรกฎาคม 2564 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูชำนาญการพิเศษ
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูไม่มีวิทยฐานะ
 • แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ครูผู้ช่วย
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และตำแหน่งที่คาดว่าจะว่าง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) พ.ศ. 2564
 • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม)
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2564 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

  รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 40/2564
  ประจำวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564

  Video Conference สพฐ.

  เลขาธิการ กพฐ. ขอบคุณความร่วมมือทุกภาคส่วนในการเปิดภาคเรียน

  พิจิตร 2 Channel

  กิจกรรมปลูกจิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม บุคลากร สพป.พิจิตร เขต 2