หน้าแรก-เขต

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน


 • 11 สิงหาคม 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานพิธีมงคลสมรสของ น.ส.ปภาวรินทร์ สิงห์เวียง กับ ส.ต.อ.อนุชา รุ่งรัตน์ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 10 สิงหาคม 2563 สพป.พิจิตร เขต 2 ปฐมนิเทศ การบรรจุข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย 4 ราย ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 10 สิงหาคม 2563 ประชุมทีมบริหาร สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 10 สิงหาคม 2563 การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2 ( 1 ตุลาคม 2563) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 7 สิงหาคม 2563 นางลาวัณย์ ตรีเนตร ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา สพฐ.และคณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ ในโอกาสการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 6 สิงหาคม 2563 การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ของนางปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 6 สิงหาคม 2563 ประกาศจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 6 สิงหาคม 2563 ประกาศจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 10 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC และหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ข่าวโดย admin phichit2
 • 10 สิงหาคม 2563 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 29 กรกฎาคม 2563 ขอแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การสรรหารองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 24 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ข่าวโดย admin phichit2
 • 16 กรกฎาคม 2563 ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมนนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ข่าวโดย admin phichit2
 • 16 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมเข้ม “การพัฒนาวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21,23 ในรอบปีการศึกษา 2563” ข่าวโดย admin phichit2
 • 16 กรกฎาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสั่งซื้อลำไย จังหวัดเชียงใหม่ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 16 กรกฎาคม 2563 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายอินทผลัมสด จังหวัดชัยภูมิ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 20 กรกฎาคม 2563 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 24 มิถุนายน 2563 การชื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ 2563 ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม – เมษายน 2563 ชุดที่ 2 ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม – เมษายน 2563 ชุดที่ 1 ข่าวโดย กลุ่มบริหารงานการเงินฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 3 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายรับโอนข้าราชการ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย.กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภท อำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับตัน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการทั่วไป ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายรับโอนข้าราชการ
 • แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)
 • การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563
 • หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงานและภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ส่วนที่ 2)
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • ว 29 โอนท้องถิ่น มาเป็น 38ค.(2)
 • ระเบียบการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย
 • NOT FOUND
  NOT FOUND

  พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

  รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2563
  ประจำวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

  Video Conference สพฐ.

  ประชุมทางไกล ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ [HCEC]

  พิจิตร 2 Channel

  เรียนรู้และแบ่งปันกับ Phichit2 Channel