หน้าแรก-เขต

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน


 • 1 ธันวาคม 2563 สพป.พิจิตร เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 จำนวน 2 ราย ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 พฤศจิกายน 2563 การประชุมศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 7/2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 พฤศจิกายน 2563 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 3/2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 29 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงานฌาปนกิจศพ นางวันดี ขุนไชย ครู โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 พฤศจิกายน 2563 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนทั่วไป ครั้งที่ 1/2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 26 พฤศจิกายน 2563 นายธัญสิริวุฒิ แคนศิลา รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สพป.ชลบุรี เขต 1 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 26 พฤศจิกายน 2563 สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางวันดี ขุนไชย ข้าราชการครูโรงเรียนบ้านสามบึงบาตร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1/2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S. – ASEAN Visting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวโดย admin phichit2
 • 24 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ข่าวโดย admin phichit2
 • 17 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศึกษาฯ ข่าวโดย admin phichit2
 • 2 พฤศจิกายน 2563 การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและองค์กร ข่าวโดย admin phichit2
 • 30 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test) สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 12 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน สำหรับครูไทยสอนภาษาจีนในประเทศไทย ข่าวโดย admin phichit2
 • 9 ตุลาคม 2563 ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปีการศึกษา รุ่น 28/35 ปี 2021/2022 ข่าวโดย admin phichit2
 • 1 ตุลาคม 2563 ขอเชิญ ร่วมอบรม การจัดกิจกรรมและวิธีสอนภาษาไทย ข่าวโดย admin phichit2
 • 17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 รอบที่ 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 ตุลาคม 2563 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 11 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อและรายละเอียดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศเรื่อง มาตรการคัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 22 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยตำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ข่าวโดย admin phichit2
 • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศชื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ข่าวโดย admin phichit2
 • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศชื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข่าวโดย admin phichit2
 • 20 กรกฎาคม 2563 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 24 มิถุนายน 2563 การชื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 รอบที่ 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 ตุลาคม 2563 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 กันยายน 2563 ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 กันยายน 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 สังกัด สพป.พิจิตร 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 11 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อและรายละเอียดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 กันยายน 2563 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 13 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกรับย้่ายรับโอนฯ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2

 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 รอบที่ 2
 • ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.พิจิตร เขต 2
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สพป.พิจิตร เขต 2
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 สังกัด สพป.พิจิตร 2
 • ประกาศรายชื่อและรายละเอียดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกรับย้่ายรับโอนฯ
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายรับโอนข้าราชการ
 • แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)
 • NOT FOUND

  พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

  รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 44/2563
  ประจำวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563

  Video Conference สพฐ.

  การประชุมทางไกล “ชี้แจงดำเนินงานโครงการจัดสรรอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข”

  พิจิตร 2 Channel

  การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวน C4T
  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2