หน้าแรก-เขต

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน


 • 15 กันยายน 2563 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 2/2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 กันยายน 2563 นางปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 11 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการทีมเคลื่อนที่เร็วโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ( Roving Teams :RT) ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๘ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 11 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อและรายละเอียดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 10 กันยายน 2563 การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online) ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 9 กันยายน 2563 ประชุมการสร้างเครื่องมือประเมินสมรรถนะผู้เรียน ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 3 กันยายน 2563 นางปณดา โภชน์สาลี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย ผ่านระบบ Video Conference ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 3 กันยายน 2563 ประชุมการจัดทำงานวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการดำเนินชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 8 กันยายน 2563 เอกสารเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย ประจำปีงบประมาณ2563 ประเด็น “สิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการพัฒนารวมถึงสิทธิอื่นที่เกี่ยวข้อง” ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 31 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์สื่อนิทานการ์ตูนเอนิเมชั่น ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 10 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา สู่กระบวนการ PLC และหลักเกณฑ์การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ข่าวโดย admin phichit2
 • 10 สิงหาคม 2563 การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 29 กรกฎาคม 2563 ขอแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์การสรรหารองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 24 กรกฎาคม 2563 ขอเชิญประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ข่าวโดย admin phichit2
 • 16 กรกฎาคม 2563 ขอเรียนเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมนนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 ข่าวโดย admin phichit2
 • 16 กรกฎาคม 2563 โครงการอบรมเข้ม “การพัฒนาวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว21,23 ในรอบปีการศึกษา 2563” ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ข่าวโดย admin phichit2
 • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศชื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ข่าวโดย admin phichit2
 • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศชื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข่าวโดย admin phichit2
 • 20 กรกฎาคม 2563 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 24 มิถุนายน 2563 การชื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 11 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อและรายละเอียดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 1 กันยายน 2563 รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 13 สิงหาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกรับย้่ายรับโอนฯ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 3 สิงหาคม 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายรับโอนข้าราชการ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย.กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภท อำนวยการ ระดับสูง) และรองศึกษาธิการจังหวัด (ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับตัน) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
 • ประกาศรายชื่อและรายละเอียดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกรับย้่ายรับโอนฯ
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายรับโอนข้าราชการ
 • แบบประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม (ครูผู้ช่วย)
 • การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563
 • หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 • ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข ประวัติ ประสบการณ์ และผลงานและภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ส่วนที่ 2)
 • NOT FOUND
  NOT FOUND

  พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

  รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 30/2563
  ประจำวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2563

  Video Conference สพฐ.

  ประชุมทางไกล การสร้างสื่อสารความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  พิจิตร 2 Channel

  เรียนรู้และแบ่งปันกับ Phichit2 Channel