หน้าแรก-เขต

ภาพข่าว สพป.พิจิตร เขต 2

ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

28 มกราคม 2564

ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

28 มกราคม 2564

ข่าวรอบรั้วโรงเรียน


 • 28 มกราคม 2564 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายณรงค์ นาคชัยยะ รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 มกราคม 2564 นายสุรินทร์ แก้วมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายณรงค์ นาคชัยยะ รองศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (วังสำโรง) เพื่อติดตามความพร้อมในการดำเนินการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 27 มกราคม 2564 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1/2564 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 26 มกราคม 2564 การประชุมประธานศูนย์ประสานงานสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ครั้งที่ 1/ 2564 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 25 มกราคม 2564 ว่าที่ร้อยเอก ดร.สาโรช ยกให้ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ นายสุนันท์ รวีพรสัมฤทธิ์ ข้าราชการครูบำนาญ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 22 มกราคม 2564 สพป.พิจิตร เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง และโรงเรียน STAND ALONE คุณภาพสูง จาก สพฐ. ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 22 มกราคม 2564 นายเวียงชัย พิมพ์ศรี รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่ อ.ดงเจริญ ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 21 มกราคม 2564 สพป.พิจิตร เขต 2 ลงพื้นที่ช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ “ไฟไหม้บ้านวอดทั้งหลัง ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 26 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวอินทรีย์จากชุมชนต้นแบบเกษตรกรอินทรีย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 26 มกราคม 2564 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายกุ้งก้ามกรามจังหวัดสุพรรณบุรี ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 5 มกราคม 2564 กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2564 ข่าวโดย admin phichit2
 • 23 ธันวาคม 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมแบบไทย-ไทยเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ข่าวโดย admin phichit2
 • 24 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจัย Fulbright U.S. – ASEAN Visting Scholar Program (USAS) ประจำปีการศึกษา 2564 ข่าวโดย admin phichit2
 • 24 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษา การศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ข่าวโดย admin phichit2
 • 17 พฤศจิกายน 2563 โครงการอบรมเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศึกษาฯ ข่าวโดย admin phichit2
 • 2 พฤศจิกายน 2563 การฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นผู้นำกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนและองค์กร ข่าวโดย admin phichit2
 • 21 ธันวาคม 2563 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2564 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 รอบที่ 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 ตุลาคม 2563 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 11 กันยายน 2563 ประกาศรายชื่อและรายละเอียดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 14 มิถุนายน 2563 ประกาศเรื่อง มาตรการคัดแยกขยะมูลฝอย ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 22 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยตำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 8 กันยายน 2563 ประกวดราคาชื้องบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการจัดการศึกษาประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนปกติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข่าวโดย admin phichit2
 • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศอุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา ข่าวโดย admin phichit2
 • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศชื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ข่าวโดย admin phichit2
 • 28 สิงหาคม 2563 ประกาศชื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข่าวโดย admin phichit2
 • 20 กรกฎาคม 2563 แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ข่าวโดย admin phichit2
 • 24 มิถุนายน 2563 การชื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 15 มกราคม 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 24 ธันวาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 21 ธันวาคม 2563 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2564 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 17 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 12 พฤศจิกายน 2563 ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 รอบที่ 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 28 ตุลาคม 2563 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย กลุ่มบุคคลฯ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 กันยายน 2563 ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สพป.พิจิตร เขต 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2
 • 30 กันยายน 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 สังกัด สพป.พิจิตร 2 ข่าวโดย ประชาสัมพันธ์ สพป.พิจิตร เขต 2

 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2563)
 • แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2563)
 • รายงานการติดตามการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2562)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้ายและการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 (2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 • ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สพป.พิจิตร เขต 2
 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ปี พ.ศ.2564
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นฯ
 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63 รอบที่ 2
 • ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) สพป.พิจิตร เขต 2
 • ผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2563 สพป.พิจิตร เขต 2
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 สังกัด สพป.พิจิตร 2
 • ประกาศรายชื่อและรายละเอียดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี63
 • รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2)
 • NOT FOUND

  พุธเช้า…ข่าวสพฐ.

  รายการ พุธเช้า…ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 47/2563
  ประจำวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563

  Video Conference สพฐ.

  การประชุมทางไกล “ชี้แจงดำเนินงานโครงการจัดสรรอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข”

  พิจิตร 2 Channel

  การอบรมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวน C4T
  ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น สพป.พิจิตร เขต 2